Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

pisanie čiarky v anglictine Orgány obce

šola v sloveniji zájazd do paríža pre 2 osoby test de inteligencia emocional para niños pdf                                  100 využití mozku Obecné zastupiteľstvo  obce Obišovce

rolety antywłamaniowe cena z montażem Poslanci obecného zastupiteľstva obce Obišovce:

som stále nervózna p. Štefan Ščepita

norska lundehundsällskapet p. Renáta Gaľová

zastavica za čoln p. Jozef Legath

ball gymnastik übungen für senioren p. Matúš KOLCÚN, Bc.

ocenění domu online Poslanci dňa 15.12.2014 na ustanovujúcom zasadnutí slávnostne zložili poslanecký sľub. 

nicolas hulot pétition abeilles ​p. Ing. Vratko Vokál, PhD.

diabetes insipidus wikipedia español ​Nastúpenie náhradníka na poslanca OZ Obišovce zložením sľubu 7.9.2016

případ pro začínajícího kata ke stažení

lehké noty na klavír online

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tělové lakované otevřené lodičky tamaris

ile zostało doładowań w mixplusie možnost zanositve pred ovulacijo nakladaný grilovaný baklažán //////    Komisie pri obecnom zastupiteľstve

šikanovanie žiakov na základných a stredných školách

strom porúch fta Komisia pre ochranuverejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

šampon proti vypadávání vlasů revita recenze Predseda komisie: p. Jozef Legath
Členovia komisie:  p. Renáta Gaľová

женщина в черном 2 ангел смерти смотреть онлайн hd 720p dara bubamara neču kuči tekst Komisia pre kultúru, šport, prácu s mládežou a sociálne otázky

zrušenie formátovania vo worde Predseda komisie: toho času po vzdaní sa mandátu - nemenovaný - rokovanie č. 13 OZ Obišovce

komplikuje słownik Členovia komisie: p. Gabriela Vargová, p. Iveta Daduľáková, p. Juraj Ivanecký

zdrovit hořčík + b6 šumivé tablety

 

recept raštika sa suhim mesom

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

staroměstská radnice věž

chlapčenská mikina bez kapucne Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v  obci Obišovce 

pedagogicko psychologická poradňa nitra

P r v á   č a s ť

vyhľadať majiteľa telefónneho čísla Článok 1
wellness pobyt bardejovské kúpele Úvodné ustanovenia

chcete být milionářem 2016
Tento rokovací poriadok v súlade s ods. 12 § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov upravuje pravidlá rokovania Obecného zastupiteľstva v Obišovciach (ďalej len „OZ“), najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa, prijímania všeobecne záväzných nariadení obce (ďalej len „VZN“) a uznesení OZ, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa samosprávy.

investičné životné poistenie uniqa D r u h á č a s ť

области в българия площ Článok 2
jak vymalovat obývák Pôsobnosť obecného zastupiteľstva

chladící podložky pod notebooky recenze
OZ vykonáva svoju pôsobnosť v súlade s platnou právnou úpravou, najmä s ustanovením ods. 4 § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

T r e t i a  č a s ť

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Článok 3
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

prvotné druhotné náklady
1. Ustanovujúce zasadnutie OZ zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie OZ, zasadnutie OZ sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.

2. Pred ustanovujúcim a posledným zasadnutím obecného zastupiteľstva v príslušnom volebnom období sa hrá alebo spieva štátna hymna.

3. Zvolený starosta obce a zvolení poslanci skladajú na ustanovujúcom zasadnutí sľub. Poslanec, ktorý sa nemôže zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí OZ, skladá sľub na tom zasadnutí OZ, ktorého sa zúčastní prvýkrát.

4. Starosta obce a poslanci potvrdzujú zloženie sľubu svojím podpisom pod jeho písomné znenie. Zložením sľubu sa ujímajú svojej funkcie.

5. Po zložení sľubu novozvoleného starostu a poslancov sa novozvolený starosta ujíma vedenia zasadnutia, určí dvoch overovateľov zápisnice a uznesení, členov návrhovej komisie, členov volebnej komisie.


6. OZ na začiatku ustanovujúceho zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním.

7. OZ na svojom ustanovujúcom zasadnutí zriadi obecnú radu, schváli jej zloženie a zvolí členov obecnej rady. V zložení obecnej rady (ďalej len OR)sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve.

8. OZ na svojom ustanovujúcom zasadnutí zriadi stále komisie obecného zastupiteľstva a ich zloženie - poslanci, ďalšie navrhnuté osoby (resp. prijať uznesenie - predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov)

9. Predsedov komisií OZ a členov OR zvolí OZ hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.

10. OZ podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zriadi komisiu, ktorej členom môže byť iba poslanec. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov.

Článok 4
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

bravčové karé na šťave so zeleninou
1. Zasadnutie OZ zvoláva starosta obce. Zasadnutie OZ možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá. V takom prípade ho môže zvolať zástupca starosta alebo iný poslanec poverený OZ. Poslankyňu Ľudmilu Tomkovú schválilo a poverilo OZ zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na svojom 1.zasadnutí dňa 13.12.2010 - uzn.c.6/2010, bod A, na základe čoho bol tento rokovací poriadok v čl.č.4, bod 1. doplnený.

2. Starosta zároveň určí miesto, deň a hodinu konania zasadnutia a navrhne jeho program.

3. V miestnosti, v ktorej prebieha zasadnutie obecného zastupiteľstva musí byť umiestnená štátna zástava a preambula Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.

4. OZ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

5. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

6. Zasadnutie OZ sa uskutoční aj vtedy, ak požiada o jeho zvolanie aspoň tretina poslancov. Starosta zvolá zasadnutie OZ tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta v tomto prípade nezvolá zasadnutie OZ, zasadnutie sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie.7. Neplánované zasadnutie OZ sa môže uskutočniť:
a/ na prerokovanie mimoriadne dôležitých záležitostí,
b/ pri slávnostných príležitostiach.

8. Návrh programu rokovania OZ sa zverejňuje na úradnej tabuli obce aspoň tri dni pred zasadnutím OZ. V rovnakej lehote sa zverejní návrh programu rokovania OZ aj na internetovej stránke obce.

9. OZ zasadá v obci Obišovce.

Článok 5
Príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva

1. Spravidla ku každému bodu programu sa pripravujú materiály a odborné podklady.

2. Materiály a odborné podklady na zasadnutie OZ pripravujú starosta, jednotlivé útvary obecného úradu, hlavný kontrolór a obecné organizácie (ďalej len „spracovateľ“).

3. Každý materiál musí obsahovať najmä názov materiálu, predkladateľa, spracovateľa, stanovisko komisií obecného zastupiteľstva, obecnej rady, ak bol v týchto prerokovaný, odôvodnenie a návrh uznesenia, ktoré sa odporúča OZ. Vzor titulnej strany písomných materiálov tvorí prílohu tohto rokovacieho poriadku.

4. Spracovateľ materiálu zodpovedá za súlad materiálu s ústavou, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými normami, VZN, uzneseniami OZ a ďalšími normami obce.

5. Pozvánka a materiály na zasadnutie OZ sa doručia poslancom najneskôr 3 dní pred uskutočnením zasadnutia poštou, osobne povereným zamestnancom obce, resp. elektronickou poštou. V prípade, ak ide o neplánované zasadnutie OZ nie je potrebné dodržať termín uvedený v prvej vete tohto odseku.

6. V písomnej forme sa v súlade s platnou právnou úpravou (§ 6 ods. 7 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) poslancom predkladá vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia.

7. V prípade mimoriadnych okolností, ktoré znemožnia zasielanie pozvánky a materiálov elektronickou poštou (napr. nefunkčnosť elektronickej pošty), budú pozvánka a materiály zaslané dotknutým poslancom v písomnej forme, a to najneskôr 1 deň pred uskutočnením zasadnutia.

яндекс деньги пополнить карту сбербанка Článok 6
maša a medved po slovensky download Verejnosť zasadnutí obecného zastupiteľstva

přehrávač mini dv kazety
1. Zasadnutia OZ sú zásadne verejné.


2. Na zasadnutie OZ sa osobitne pozývajú aj poslanci NR SR, predseda samosprávneho kraja, zástupcovia vybraných štátnych orgánov, náčelník obecnej polície a riaditelia obecných organizácií, atď.

3. Zástupcovia hromadných informačných prostriedkov alebo iné osoby, ktoré sú na zasadnutí prítomné, sa môžu zdržiavať len na miestach pre nich vyhradených.

4. OZ vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. To neplatí, ak je predmetom rokovania OZ:

a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.


Článok 7
Vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva

1. Zasadnutie OZ vedie starosta. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie zástupca starostu alebo iný poslanec poverený OZ (ďalej len „predsedajúci“).

2. Po začatí zasadnutia OZ predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov a mená poslancov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí. Určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice a predloží návrh programu zasadnutia.

3. OZ rokuje vždy v zbore. Je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho poslancov.

4. Na prijatie uznesenia OZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

5. Uznesenie, ktorého výkon pozastavil starosta (okrem voľby a odvolania hlavného kontrolóra, uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu)
môže potvrdiť obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva do dvoch mesiacov od jeho schválenia.

6. Na prijatie uznesenia OZ o vyhlásení hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva

7. Na zvolenie a odvolanie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov pri voľbe takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných

hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.

8 Nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva je potrebná v každej obci, ktorá je účastníkom zmluvy v prípade uzatvárania zmluvy na uskutočnenie konkrétnej úlohy alebo činnosti obce a v prípade uzatvárania zmluvy o združení obcí.

9. Ak do pol hodiny po oznámenom začiatku zasadnutia nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, alebo ak OZ počas zasadnutia prestane byť spôsobilé rokovať a uznášať sa, predsedajúci ukončí zasadnutie OZ.

10. Starosta obce do 14 dní zvolá nové zasadnutie OZ na prerokovanie celého, príp. zostávajúceho programu.

Článok 8
Program zasadnutí obecného zastupiteľstva

napokon rođen algoritam
1. OZ na začiatku každého zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia a o jeho schválení rozhodne hlasovaním.

2. OZ môže na návrh starostu alebo poslanca navrhnutý program doplniť alebo zmeniť.

3. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia OZ alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie OZ, ktoré ďalej vedie zástupca starosta. Ak zástupca starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ.

relatório de centimetragem Článok 9
pomimo że przecinek Zasadnutie obecného zastupiteľstva

sviatosť zmierenia trnava
1. Pri prerokovávaní materiálov zaradených do programu ako prvý vystúpi predkladateľ. Predkladať materiály na zasadnutí OZ môže starosta, poslanec, hlavný kontrolór, riaditeľ/ka Materskej školy a po odsúhlasení OZ aj vedúci útvaru obecného úradu.


2. O prerokovávanom materiáli po vystúpení predkladateľa predsedajúci otvorí diskusiu.

3. Do diskusie o prerokovávanom materiáli sa poslanci prihlasujú zdvihnutím ruky.

4. Predsedajúci udeľuje slovo poslancom v takom poradí, v akom sa prihlásili.

5. Ak poslanec pri udelení slova nie je prítomný v rokovacej sále, stráca poradie a bude zaradený ako posledný prihlásený. 6. Predsedajúci môže počas diskusie udeliť slovo aj spracovateľovi materiálu, resp. jeho vedúcemu, ak je potrebné podať podrobnejšie vysvetlenie k prerokovávanému materiálu.

7. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Európskeho parlamentu, poslanec NR SR, zástupca vlády, iného štátneho orgánu alebo predseda samosprávneho kraja, predsedajúci mu udelí slovo.

8. Poslanec môže v diskusii vystúpiť alebo podať k prerokovávanej veci pozmeňujúce, prípadne doplňujúce návrhy iba raz.

9. Ak k prerokovávanej veci, pozmeňujúcemu alebo doplňujúcemu návrhu má poslanec faktickú poznámku, táto môže trvať maximálne 1 minútu.

10. Poslanec môže svoj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vziať späť dovtedy, kým OZ nepristúpi k hlasovaniu o ňom.

11. Ak sa diskutujúci odchyľuje od prerokovávanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo.

12. Pred prijatím rozhodnutia vo veci môže OZ požiadať o odborné stanovisko hlavného kontrolóra, alebo komisie obecného zastupiteľstva.

13. Ak požiada o slovo hlavný kontrolór ktorý sa zúčastňuje zasadnutia OZ s hlasom poradným, predsedajúci mu musí udeliť slovo.

14. V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí OZ riaditeľ organizácie založenej alebo zriadenej obcou prípadne ďalší subjekt, napr. predseda petičného výboru, obyvateľ obce, rozhodne o tom OZ hlasovaním.

15. Ak v diskusii vystúpili všetci prihlásení, predsedajúci diskusiu ukončí. Návrh na ukončenie diskusie môže dať poslanec OZ, ktorý v diskusii k danému bodu programu ešte nevystúpil. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie.

hniezda záchrany Článok 10
čebelica maja risanka v slovenščini Hlasovanie na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

kamery internetowe nad morzem bałtyckim
1. OZ rozhoduje o každom návrhu hlasovaním.

2. Jednotlivé hlasovanie nemožno prerušiť, počas neho predsedajúci nemôže nikomu udeliť slovo.

3. Ak boli k návrhu podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich, a to v poradí, v akom boli podané. Po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako o celku. V prípade, že nebude prijatý žiadny pozmeňujúci návrh, dá predsedajúci hlasovať o pôvodnom návrhu.4. Ak nebol prijatý ani pôvodný návrh, predsedajúci preruší zasadnutie OZ na čas potrebný na poradu poslaneckých klubov v prípade, že sa na tom uznesie OZ.

5. Návrh na uznesenie po dohode poslaneckých klubov predloží poslanec, ktorého poveria poslanecké kluby.

6. Hlasovanie je verejné alebo tajné. Tajne sa hlasuje v prípade, že sa na tom uznesie OZ.

7. Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky.

8. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré vopred zvolená komisia vydá poslancom pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie. Na celý priebeh tajného hlasovania dozerá komisia zvolená OZ, ktorá spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

9. Predseda komisie oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta alebo za návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi alebo návrhu, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, počet poslancov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky a počet neplatných hlasov. Predsedajúci následne vyhlási výsledky tajného hlasovania.

10. Informácie o výsledku verejného hlasovania a zápisnica o výsledku tajného hlasovania sú súčasťou zápisnice zo zasadnutia OZ.

Článok 11.
Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

trestné právo hmotné mencerová
1. Z každého zasadnutia OZ sa vyhotovuje zápisnica a uznesenia.

2. V zápisnici sa uvedie, kto viedol zasadnutie, koľko poslancov bolo prítomných, ktorí poslanci ospravedlnili svoju neúčasť na zasadnutí, mená overovateľov, meno zapisovateľa, program zasadnutia s doplnkami, diskusia k jednotlivým materiálom a aký bol výsledok hlasovania.

3. Všeobecné záväzné nariadenia a uznesenia OZ podpisuje starosta obce najneskôr do 10 dní od ich schválenia OZ.

4. Zápisnica zo zasadnutia sa vyhotovuje do 10 dní a podpisuje ju starosta a overovatelia.

5. Originál zápisnice je záznamom o zasadnutí OZ a odovzdáva sa spolu s uzneseniami na archivovanie. Súčasťou zápisnice sú úplné texty predkladaných materiálov, schválených uznesení, prezenčná listina o účasti poslancov na zasadnutí OZ a výsledky hlasovania.

6. Z každého zasadnutia sa vyhotovuje audio záznam, ktorý sa uchováva na oddelení. obecného úradu 12 mesiacov od uskutočnenia zasadnutia. Po tejto lehote sa zvukové záznamy odovzdajú do archívu obce. 

komu patrí telefónne číslo o2 Článok 12
minulý čas v angličtine testy Interpelácie

manželstvo citáty
1. Interpeláciou je otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie zákonov, VZN a interných noriem obce.

2. Poslanec môže interpelovať starostu vo veciach, týkajúcich sa výkonu ich práce. Ďalej je poslanec oprávnený požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti.

3. Interpelácie a požadované vysvetlenia sú pravidelnou súčasťou zasadnutí OZ.

4. Interpelácia a požadované vysvetlenie sa podáva písomne predsedajúcemu. Poslanec môže predniesť interpeláciu aj ústne v rámci bodu programu zasadnutia určeného na interpelácie. Písomné znenie interpelácie poslanec doručí zapisovateľke.

5. Interpelovaný a subjekt požiadaný o vysvetlenie je povinný odpovedať do 30 dní od konania OZ. Odpoveď na interpeláciu sa zasiela v rovnakej forme, v akej sa interpelujúcemu zasiela pozvánka a materiály na zasadnutie OZ.

Š t v r t á č a s ť

Článok 13
Kontrola plnenia uznesení

zvládneme to sami pdf
1. Zástupca starostu v súčinnosti so starostom rozpracováva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh, vyplývajúcich z uznesení OZ.

2. O plnení uznesení OZ informuje OZ na každom zasadnutí starosta, zástupca, prednosta obecného úradu.

3. Kontrolu plnenia ukladacích uznesení zabezpečuje hlavný kontrolór predložením správy o plnení uznesení OZ.

nebojša stefanovic biografija Článok 14
skončenie pracovneho pomeru dohodou zo strany zamestnanca počas pn Záverečné ustanovenia

léčba psychózy

1. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Obišovciach bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Obišovciach dňa 21.9.2010 uznesením č. 20.9.2010

2. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Obišovciach nadobúda účinnosť dňom schválenia.

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Rokovacieho poriadku sa ruší Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Obišovciach zo dňa 25.6.2007

4. Všetky dodatky a zmeny Rokovacieho poriadku OZ v Obišovciach schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Obišovciach


restaurace katowna hranice na moravě Obec Obišovce, dátum 22.9.2010                                         Peter Kišiday  v.r. - starosta obce

Napíšte nám:

Mapa:

Užitočné:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Okolité obce:

Správy SME: